กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารงานคลังทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานคลัง ของมหาวิทยาลัย
Share