1. รับ-จ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก
Share