1. รวมการปฏิบัติงาน และการบริหารงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัย ให้มาอยู่แห่งเดียวกัน เพื่อลดขั้นตอนและปัญหาความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับปริมาณ และลักษณะงานที่เพิ่มขึ้น
2. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. รองรับการดำเนินงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยา เขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง
4. ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับงานคลังของ ส่วนงาน และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีความเรียบร้อยถูกต้องตาม กฎระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย
Share