เป็นหน่วยงานบริการด้านการเงินการคลังที่ถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานตามระบบการคลังเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริหาร
Share