• 29 มกราคม 2567
  • 349

สัมมนาและศึกษาดูงานประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ Yuu Hotel & Residence ศรีรา ชลบุรี

กองคลังจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง ประจำปี 2567
กิจกรรมทั้งหมด