ช่องทางติดต่อ

กองคลัง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร TGGS

ที่ตั้ง: 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

อีเมล: finance@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: (66) 2587 4343, (66) 2555 2000 ต่อ 1601-1613

แฟกซ์: (66) 2555 2094