ปณิธาน


กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารงานคลังทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานบริการด้านการเงินการคลังที่ถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานตามระบบการคลังเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์


1. รวมการปฏิบัติงาน และการบริหารงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัย ให้มาอยู่แห่งเดียวกัน เพื่อลดขั้นตอนและปัญหาความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับปริมาณ และลักษณะงานที่เพิ่มขึ้น
2. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. รองรับการดำเนินงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยา เขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง
4. ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับงานคลังของ ส่วนงาน และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบบริหารงานคลังให้มีความเรียบร้อยถูกต้องตาม กฎระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ


1. รับ-จ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก