บุคลากร
นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพนารัตน์ นันทพล
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางสาววิไล จินดามัย
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาววรรณิภา ด่านตระกูล
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางสาวจอย แก้วนพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประกันคุณภาพ

นางพนารัตน์ นันทพล
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางวิรภัทร อุดมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลรัตน์ ประจงการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิสา บุญชูช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นายดุสิต ปาลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวการศา สองประภาภาส
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวขวัญ อ่ำส้ม
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นายนนทวัช โนรี
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวเกื้อกุล สุขจดิษฐ์
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวอรณีย์ อาลีมีน
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐิภา เเสงอรุณ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางเสาวคนธ์ จันทราทิตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาววิไล จินดามัย
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวสาธิมา ชลศิริ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดลพร โพธิ์สาลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ ทับทิมทอง
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นายนพนล ภณธงนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวสุษดา สุธิดานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวลภัสรดา หวังสุข
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวสไบทิพย์ ขวัญกลับ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ ม่วงเถื่อน
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางกมลาภรณ์ โยชะนัง
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวพัชยา คำกุณะ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา รัตนวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาววรรณิภา ด่านตระกูล
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางพยอม พึ่งเถื่อน
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางจณัญญา วรโชติชัชนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางกัลยา สกุลวัชรโยธิน
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางอนุสรา วงษ์นาคเพ็ชร์
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวสุรีพร เขียวงามดี
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวสิริวัฒน์ ไทรน้อย
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นาวสาวสุนันทา เสมอวงค์ติ๊บ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวจอย แก้วนพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประกันคุณภาพ

นางสาวอินทิรา แทนพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร