ท่านพอใจกับการให้บริการของเราหรือไม่ ?
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
0
ปี่ที่แล้ว
0
จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์: 1

หัวข้อ วันที่ เอกสาร จำนวนผู้อ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
652
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1418
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2569
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
876
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
482
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
424
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
376
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
372
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
368
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
874
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
353
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
314
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
361
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
348
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
361
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
1949
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
535
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
617
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
795
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
520
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
766
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1315
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
672
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน พ.ศ.2559 2018-02-10 ดาวน์โหลด
2715
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
758
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
498
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
901
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
508
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
586
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา (ปรับปรุงใหม่) 2016-06-17 ดาวน์โหลด
3942
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
861
รวม ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ฉบับที่ 1-4 และมติกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่24/2553 2016-06-17 ดาวน์โหลด
2303
ตัวอย่าง-บันทึกขออนุมัติโอนเงิน 2016-05-12 ดาวน์โหลด
1291
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
602
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1226
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
581
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
570
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1053
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
664
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
538
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
664
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1245
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1063
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2825
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1942
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
5798
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
904
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1949
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1581
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2649
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1073
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2011
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2828
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2691
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1168
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
8894
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4526
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
6502
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง 2015-09-08 ดาวน์โหลด
559
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนพนักงานพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1008
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
2320
แนวทางในการปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
917
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง ปี 2556-2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
586
แนวทางจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
625
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
751
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
672
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคคลภายนอก 2015-09-08 ดาวน์โหลด
658
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคลากรภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
585
ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
799
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2015-09-08 ดาวน์โหลด
871
บันทึกข้อความหารือการโอนงบ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
665
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ " เงินยืมทดรองจ่าย เงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555" 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1002
ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
895
แบบบันทึกแก้ไขระบบ 3 มิติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
733
รายงานระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1198
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16776
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
644
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
9558
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
637
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
717
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6645
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
927

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
6502
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4526
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
8894
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1168
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2691
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2828
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2011
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1073
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2649
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1581
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1949
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
904
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
795
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
617
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
535
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
1949
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
874
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2569
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1418
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
652

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
927
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6645
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
717
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
637
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
9558
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
644
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16776
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
5798
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1942
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2825
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1063
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1245
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
664
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
538
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
664
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1053
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
570
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
581
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1226
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
602
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
861
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
586
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
508
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
901
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
498
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
758
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
672
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1315
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
766
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
520

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
361
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
348
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
361
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
314
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
353
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
368
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
372
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
376
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
424
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
482
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
876