ท่านพอใจกับการให้บริการของเราหรือไม่ ?
สถิติ
วันนี้
17
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
0
ปี่ที่แล้ว
0
จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์: 3

หัวข้อ วันที่ เอกสาร จำนวนผู้อ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
1015
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1745
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
3331
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
995
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
560
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
515
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
454
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
447
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
460
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
1087
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
438
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
400
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
434
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
460
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
432
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
639
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
2092
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
608
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
703
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
926
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
618
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
854
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1554
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
751
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน พ.ศ.2559 2018-02-10 ดาวน์โหลด
3031
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
869
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
582
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
1041
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
591
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
675
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา (ปรับปรุงใหม่) 2016-06-17 ดาวน์โหลด
4076
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
1004
รวม ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ฉบับที่ 1-4 และมติกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่24/2553 2016-06-17 ดาวน์โหลด
2553
ตัวอย่าง-บันทึกขออนุมัติโอนเงิน 2016-05-12 ดาวน์โหลด
1587
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
685
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1406
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
674
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
658
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1176
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
751
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
619
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
749
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1340
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1190
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
3148
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2055
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
7808
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1040
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2249
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1747
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2960
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1194
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2287
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
3432
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2965
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1324
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
10290
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
5289
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
7345
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง 2015-09-08 ดาวน์โหลด
639
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนพนักงานพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1102
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
2423
แนวทางในการปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1241
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง ปี 2556-2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
688
แนวทางจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
708
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
865
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
744
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคคลภายนอก 2015-09-08 ดาวน์โหลด
748
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคลากรภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
863
ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
892
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2015-09-08 ดาวน์โหลด
970
บันทึกข้อความหารือการโอนงบ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
751
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ " เงินยืมทดรองจ่าย เงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555" 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1120
ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1047
แบบบันทึกแก้ไขระบบ 3 มิติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
839
รายงานระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1497
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16913
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
726
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
11256
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
714
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
794
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6827
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1063

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
7345
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
5289
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
10290
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1324
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2965
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
3432
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2287
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1194
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2960
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1747
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2249
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1040
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
926
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
703
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
608
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
2092
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
1087
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
3331
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1745
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
1015

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1063
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6827
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
794
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
714
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
11256
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
726
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16913
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
7808
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2055
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
3148
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1190
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1340
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
749
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
619
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
751
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1176
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
658
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
674
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1406
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
685
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
1004
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
675
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
591
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
1041
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
582
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
869
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
751
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1554
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
854
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
618

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
639
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
432
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
460
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
434
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
400
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
438
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
460
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
447
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
454
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
515
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
560
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
995