ท่านพอใจกับการให้บริการของเราหรือไม่ ?
สถิติ
วันนี้
20
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
0
ปี่ที่แล้ว
0
จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์: 6

หัวข้อ วันที่ เอกสาร จำนวนผู้อ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
370
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1196
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2074
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
761
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
405
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
348
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
307
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
305
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
290
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
669
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
284
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
251
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
304
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
340
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
310
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
321
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
1880
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
500
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
564
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
760
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
477
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
719
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1176
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
623
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน พ.ศ.2559 2018-02-10 ดาวน์โหลด
2583
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
676
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
463
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
812
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
475
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
544
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา (ปรับปรุงใหม่) 2016-06-17 ดาวน์โหลด
3856
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
805
รวม ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ฉบับที่ 1-4 และมติกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่24/2553 2016-06-17 ดาวน์โหลด
2152
ตัวอย่าง-บันทึกขออนุมัติโอนเงิน 2016-05-12 ดาวน์โหลด
1241
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
569
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1142
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
539
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
528
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
985
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
617
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
509
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
624
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1201
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
951
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2633
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1878
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4524
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
840
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1816
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1491
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2496
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
993
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1928
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2408
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2566
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1098
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
8211
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4182
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
6065
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง 2015-09-08 ดาวน์โหลด
521
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนพนักงานพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
967
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
2263
แนวทางในการปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
851
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง ปี 2556-2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
545
แนวทางจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
568
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
678
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
629
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคคลภายนอก 2015-09-08 ดาวน์โหลด
601
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคลากรภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
548
ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
763
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2015-09-08 ดาวน์โหลด
817
บันทึกข้อความหารือการโอนงบ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
624
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ " เงินยืมทดรองจ่าย เงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555" 2015-09-08 ดาวน์โหลด
922
ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
826
แบบบันทึกแก้ไขระบบ 3 มิติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
686
รายงานระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1108
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16730
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
607
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
9305
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
600
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
677
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6561
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
873

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
6065
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4182
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
8211
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1098
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2566
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2408
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1928
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
993
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2496
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1491
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1816
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
840
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
760
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
564
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
500
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
1880
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
669
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2074
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1196
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
370

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
873
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6561
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
677
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
600
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
9305
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
607
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16730
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4524
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1878
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2633
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
951
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1201
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
624
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
509
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
617
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
985
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
528
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
539
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1142
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
569
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
805
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
544
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
475
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
812
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
463
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
676
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
623
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1176
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
719
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
477

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
321
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
310
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
340
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
304
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
251
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
284
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
290
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
305
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
307
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
348
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
405
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
761