ท่านพอใจกับการให้บริการของเราหรือไม่ ?
สถิติ
วันนี้
9
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
0
ปี่ที่แล้ว
0
จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์: 1

หัวข้อ วันที่ เอกสาร จำนวนผู้อ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
757
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1544
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2752
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
901
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
494
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
437
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
389
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
382
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
932
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
367
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
332
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
372
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
393
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
360
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
375
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
1985
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
549
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
631
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
823
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
536
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
779
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1379
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
688
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน พ.ศ.2559 2018-02-10 ดาวน์โหลด
2796
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
774
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
514
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
921
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
522
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
604
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา (ปรับปรุงใหม่) 2016-06-17 ดาวน์โหลด
3958
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
886
รวม ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ฉบับที่ 1-4 และมติกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่24/2553 2016-06-17 ดาวน์โหลด
2328
ตัวอย่าง-บันทึกขออนุมัติโอนเงิน 2016-05-12 ดาวน์โหลด
1316
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
617
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1249
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
595
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
584
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1077
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
678
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
551
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
678
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1265
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1082
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2918
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1958
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
6111
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
938
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2032
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1625
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2727
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1097
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2072
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
3071
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2792
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1216
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
9456
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4797
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
6852
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง 2015-09-08 ดาวน์โหลด
570
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนพนักงานพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1019
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
2338
แนวทางในการปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
938
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง ปี 2556-2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
601
แนวทางจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
642
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
765
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
684
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคคลภายนอก 2015-09-08 ดาวน์โหลด
671
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคลากรภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
600
ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
817
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2015-09-08 ดาวน์โหลด
887
บันทึกข้อความหารือการโอนงบ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
679
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ " เงินยืมทดรองจ่าย เงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555" 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1022
ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
914
แบบบันทึกแก้ไขระบบ 3 มิติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
747
รายงานระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1217
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16789
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
657
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
9685
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
650
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
731
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6664
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
941

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
6852
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4797
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
9456
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1216
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2792
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
3071
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2072
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1097
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2727
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1625
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2032
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
938
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
823
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
631
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
549
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
1985
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
932
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2752
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1544
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
757

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
941
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6664
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
731
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
650
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
9685
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
657
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16789
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
6111
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1958
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2918
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1082
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1265
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
678
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
551
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
678
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1077
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
584
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
595
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1249
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
617
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
886
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
604
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
522
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
921
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
514
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
774
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
688
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1379
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
779
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
536

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
375
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
360
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
393
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
372
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
332
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
367
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
389
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
437
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
494
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
901