ท่านพอใจกับการให้บริการของเราหรือไม่ ?
สถิติ
วันนี้
45
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
0
ปี่ที่แล้ว
0
จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์: 2

หัวข้อ วันที่ เอกสาร จำนวนผู้อ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
858
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1613
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2847
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
927
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
506
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
453
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
403
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
396
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
399
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
982
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
380
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
344
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
407
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
375
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
461
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
2014
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
559
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
643
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
834
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
557
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
798
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1425
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
703
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน พ.ศ.2559 2018-02-10 ดาวน์โหลด
2879
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
795
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
529
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
952
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
540
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
619
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา (ปรับปรุงใหม่) 2016-06-17 ดาวน์โหลด
3982
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
914
รวม ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ฉบับที่ 1-4 และมติกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่24/2553 2016-06-17 ดาวน์โหลด
2388
ตัวอย่าง-บันทึกขออนุมัติโอนเงิน 2016-05-12 ดาวน์โหลด
1409
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
630
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1276
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
610
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
602
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1099
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
693
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
572
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
693
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1284
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1100
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2994
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1987
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
6600
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
964
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2103
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1653
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2812
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1121
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2178
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
3254
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2852
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1251
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
9747
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4955
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
7057
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง 2015-09-08 ดาวน์โหลด
582
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนพนักงานพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1037
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
2353
แนวทางในการปฏิบัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1034
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง ปี 2556-2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
622
แนวทางจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
657
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
785
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 2015-09-08 ดาวน์โหลด
695
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคคลภายนอก 2015-09-08 ดาวน์โหลด
686
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองคลัง โดยบุคลากรภายใน 2015-09-08 ดาวน์โหลด
691
ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
832
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2015-09-08 ดาวน์โหลด
904
บันทึกข้อความหารือการโอนงบ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
692
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ " เงินยืมทดรองจ่าย เงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555" 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1048
ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
950
แบบบันทึกแก้ไขระบบ 3 มิติ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
767
รายงานระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
1308
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16818
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
673
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
10709
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
662
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
742
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6701
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
955

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปี 2558 2019-07-24 ดาวน์โหลด
7057
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2015-10-27 ดาวน์โหลด
4955
ระเบียบแนบเบิก ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ปี 2558 เป็นต้นไป (19,000) 2018-09-14 ดาวน์โหลด
9747
ระเบียบ การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา) 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1251
ระเบียบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2852
ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 - ปัจจุบัน 2015-10-27 ดาวน์โหลด
3254
ระเบียบ ค่าบำรุงการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2178
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บเงินพัฒนาวิชาการ ปวช เตรียมวิศวกรรม 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1121
ระเบียบสำหรับนักศึกษา ปี 2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2812
ระเบียบสำหรับบักศึกษาปี 2552 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1653
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี 2552 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี 2015-10-27 ดาวน์โหลด
2103
ระเบียบสำหรับนักศึกษาก่อนปี2552ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินอุดหนุนวิชาการ หลักสูตร ปวช 2015-10-27 ดาวน์โหลด
964
บัตรเพิ่มวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
834
บัตรถอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
643
บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 2018-07-02 ดาวน์โหลด
559
คำร้องทั่วไป 2018-07-02 ดาวน์โหลด
2014
หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2020-01-21 ดาวน์โหลด
982
มติ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การลดการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2/2563 2020-08-06 ดาวน์โหลด
2847
ระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-08-21 ดาวน์โหลด
1613
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2021-09-25 ดาวน์โหลด
858

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) 2015-09-08 ดาวน์โหลด
955
หนังสือยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
6701
แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2015-09-08 ดาวน์โหลด
742
ใบรับเงินชั่วคราวโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-09-08 ดาวน์โหลด
662
ขั้นตอนกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
10709
แบบรายละเอียดกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
673
บันทึกขออนุมัติกันเงิน/ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 2015-09-08 ดาวน์โหลด
16818
ใบเบิกค่าพาหนะ 2015-10-27 ดาวน์โหลด
6600
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล 2015-10-27 ดาวน์โหลด
1987
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2015-10-30 ดาวน์โหลด
2994
แบบฟอร์มขอหนังสือต้นสังกัด 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1100
งบหน้าใบเบิกค่าสอน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1284
แบบฟอร์มรับเช็คโครงการหลักสูตรพิเศษ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
693
แบบรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2015-10-30 ดาวน์โหลด
572
แบบใบเบิกล่วงหน้ากอง/โครงการ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
693
ใบสำคัญรับเงิน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
1099
ใบสำคัญรับเงินฝึกงาน 2015-10-30 ดาวน์โหลด
602
ใบสำคัญรับเงินและลงเวลาปฏิบัติงานคุมสอบ 2015-10-30 ดาวน์โหลด
610
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2015-11-27 ดาวน์โหลด
1276
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืม 2016-02-24 ดาวน์โหลด
630
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 2016-06-17 ดาวน์โหลด
914
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
619
บันทึกข้อความรายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
540
แนวปฏิบัติด้านการยืมเงิน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
952
แบบฟอร์มรายงานเงินทุนหมุนเวียน 2017-09-28 ดาวน์โหลด
529
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 2017-09-28 ดาวน์โหลด
795
แบบ-ใบรับจ้างทำงานหรือขายสิ่งของ 2018-03-07 ดาวน์โหลด
703
แบบ-ใบสำคัญรับเงิน 2018-03-07 ดาวน์โหลด
1425
คู่มือการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม 2018-06-08 ดาวน์โหลด
798
บันทึกการจัดส่งเอกสารกันเหลื่อมปี รวมถึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 2018-06-28 ดาวน์โหลด
557

หัวข้อ
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้อ่าน
โอนเข้า 3 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-03 ดาวน์โหลด
461
โอนเข้า 11 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-11 ดาวน์โหลด
375
โอนเข้า 17 ธค 62 (ราชการ) 2019-12-17 ดาวน์โหลด
407
โอนเข้า 7 มค 63 (ราชการ) 2020-01-07 ดาวน์โหลด
382
โอนเข้า 14 มค 63 (ราชการ) 2020-01-14 ดาวน์โหลด
344
โอนเข้า 20 มค 63 (ราชการ) 2020-01-20 ดาวน์โหลด
380
โอนเข้า 30 มค 63 (ราชการ) 2020-01-30 ดาวน์โหลด
399
โอนเข้า 5 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-06 ดาวน์โหลด
396
โอนเข้า 14 กพ 63 (ราชการ) 2020-02-14 ดาวน์โหลด
403
โอนเข้า 9 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-09 ดาวน์โหลด
453
โอนเข้า 19 มีค 63 (ราชการ) 2020-03-19 ดาวน์โหลด
506
โอนเข้า 7 พค 63 (ราชการ) 2020-05-07 ดาวน์โหลด
927